آموزش خود هیپنوتیزم ساده

آموزش خود هیپنوتیزمساده

Relaxation

مقدمه

        تعلق و وابستگی بهجسمانیت وعادت کردن به آن ، دلیل بسیاری از مشکلات روحی یا حتی از دست دادن لذتهای
 
بی نهایتی است که خداوند امکان تجربه آن را به بشر داده است ...لذا اولین مرحله وگام در رسیدن به عالم آرامش و در واقع رسیدن به او ، رها شدن از جسم و قطع تعلقاتاست.

       مقاله زیر آموزش ساده ترین نوع خود هیپنوتیزم ، مقدمه ای برای کنترل ذهن ،راز اصلی تمرکز قوا و حذف تنشهای غیر ضروری و زیانبار بدن است.

مراحلیازده گانه

1- شروعخوابمصنوعی

 مکانی ساکت و دنج پیدا کنید ، آرام روی صندلی ای راحت بنشینیدو یا در جایی نرم دراز بکشید (گذاشتن موسیقی ای آرام یا صدای طبیعت می تواند کیفیتکار را بهتر کند). سپس چشمها را بسته و از 10 تا 1 به صورت معکوس بشمارید به طوریکهشماره ها یک در میان با دم و بازدم تنظیم شوند ، مثلا با شماره 10 ،نفسی عمیق بکشیدو 15 ثانیه نگهدارید سپس با شماره 9 بیرون دهید و همینطور الی آخر. . . در ضمن تصورکنید لحظه به لحظه و با هر شماره بدن شما سنگینتر می شود (شمارش معکوس نوعی ریلکس است ولی شمارش رو به بالا نوعی تحرک و بی قراری).

2- رها سازیپاها

ابتدا پای راست خود را از انگشتانش تا کمر(یا تا زانو)در ذهنمجسم کنید . آن را احساس کنید و در ذهن خود تصور کنید که تمام اجزای آن مثل خمیر شل ، گرم و سنگین شود ؛ سنگین سنگین ،این کلمه را 5 بار تکرار کنید ؛ وارد جزئیات شویدو سعی کنید به ترتیب عمل کنید یعنی به خود القا کنید که پای راستتان تا کمر از نوکانگشتان ، پاشنه پا ، کف پا، ساق پا، ران و... همه و همه شل ، سنگین و گرم شده اندبعد همینطور پای چپ برای اینکار می توانید در ذهن خود 5 بار به پاهایتان دستوربدهید که آرام سنگین و گرم شو و بگویید لحظه به لحظه پاهایم گرمتر و سنگینتر و شلتر می شوند . احساس سه کلمهً گرم ، سنگین و شل را مدام در ذهن خود تکرار کنید.

3- رها سازیتنه

یک نفس نیمه عمیق و آرام بکشید و همه بدنتان را رها کنید.حالاعضلات شکم ، سینه ، سرسینه ها و پهلوها را رها کنید ؛ تصور کنید تمام قسمتهایبدنتان شل شده اند لذا این قسمتها را ، راحت ، آسوده ، شل ، سنگین و گرم شده باورکنید ، می توانید 5 بار ذهنی بگویید از کمر تا کتفم شل و سنگین شده و لحظه به لحظهگرمتر و شل تر و روانتر می شود به تصویر کشیدن اجزاء بدن در ذهن به صورت ماده ایمثل خمیر یا هر ماده ای که در حال وارفتن و روان شدن باشد بسیار کمکتان
 می کند
.

4- رها سازیدستها

منظور ، قسمت مچ دست تا انگشتان می باشد ؛ پس ابتدا دست راست وسپس چپ خود را رها و شل کنید ،دقیقا مانند مراحل قبل ؛یعنی تصورکنید تمام اجزای دستمورد نظر شل و سنگین شده .بهتر است از نوک انگشتان شروع کنید و 5 بار به خود بگوییددست چپم شل و سنگین شده است ،آرام و رها.

5-  رها سازی کتفها و بازوها

کتفها و بازوهایتان را شل ،سنگین و بدون هیچ انقباضی قرار دهید همانطور که با اعضای قبلی رفتار کردید ، میتوانید تصور کنید همینطور که بازوهای شما سنگین، شل و گرم می شوند به تدریج مثلخمیری نرم ، روان به سوی پاهایتان در جریان است.

6-  رها سازیسر

حال نوبت عضلات گردن ، فک ، چانه ، صورت ، لبها ، گونه ها ، پیشانی ، گوشها ، ماهیچه های زیر چشم و موها رسیده است .تصور کنید اختیار این قسمتها دستشما نیست و همه شان شل ، گرم ، سنگین و مایع شده اند ؛ رهایشان کنید و در ذهنببینید صورتتان آرام و آسوده شل شده است.

7- چسباندنپلکها

اکنون تصور کنید پلکهایتان شدیداً به هم چسبیده اند ، یعنی تصورکنید آنها را با قویترین چسب دنیا به هم چسبانده اند و شما در ذهن خود مجسم کنید کهنمی توانید چشمهایتانرا باز کنید آرام آرام عضلات صورت را شل کرده و رهایشان کنید.

8- پاکسازیآلودگیها

در این مرحله در ذهن و خیال خود تصور کنید هوایی زلال وشفا(ترجیحا قابل رویت) به درون ریه هایتان می فرستید به طوریکه این هوا علاوه برریه ها ، به تمام سلولها و اتمهای اجزای دیگربدن نیز وارد شده و همه عضلات داخلی وماهیچه ها و مغزتان را پاک پاک پاک ، صاف و زلال و شفاف می کند و به همین دلیل هوایوارد شده سیاه رنگ می شود ؛ پس در بازدم ، آن رنگ سیاه که در واقع بیماریها ، نقطهضعفها ، ناراحتی ها و مشکلاتتان است بیرون می رود . این تنفس شامل دم پاک و بازدمسیاه رنگ را مرتب تکرار کنید و تصور کنید که با بیرون رفتن تنشها و بیماریها بهصورت دود سیاه ، لحظه به لحظه شادابتر و سرحالتر می شوید و رفته رفته رنگ سِاهبازدمها نیز کمتر می شود تا آنجا که هم دم و هم بازدمتان زلال و شفاف و پاک می شوندو در واقع تمام سلولهای بدنتان را پاک و تمیز و جوانتر شده می بینید.

9- افزایش کیفیتآرامش

تصور کنید کنار دریا در ساحلی بسیار زیبا یا کنار رودخانه ایجنگلی یا در باغی سرسبز و آرام یا روی تشکی نرم و لطیف یا قایقی راحت در وسطاقیانوسی آرام زیر گرمای مطلوب خورشید ونسیم خنک پرطراوتی(و خلاصه هر مکان و فضایآرامشبخشی که بودن در آنجا را دوست دارید ) دراز کشیده اید ؛ احساس کنید که نسیمدریا یا صدای آب شما را آرام و آرامتر می کند ، خورشید به صورت حرارتی مطبوع بر شمامی تابد و بدنتان را نوازش و گرم می کند . حالا در ذهن بگویید لحظه به لحظه آرامترمی شوم ، دستهایم ، پاهایم ،کمرم ،سینه ام ،شکمم ،عضلات صورتم همه سنگین و سنگین ترمی شوند .دست چپم ، سنگین شده سنگین سنگین ، دست راستم شل و آرام شده سنگین سنگین ،گرم گرم ؛ هر نفسی که
 می کشم مشکلات ، تنشها ،بیماریها و انقباضها از بدنم حذف
میشود و من آرام و راحتم ، پاهایم ، سینه ام و سرم سنگین و گرمند ، من راحتم منآرامم . در اوج نشاط وآرامش ، آسوده و راحت ، رها و آزاد و شاد و امیدوار .دقت کنیدکه تکرار این کلمات و تصور کردن دوباره اجزای بدن به صورتی آرام در افزایش کیفتآرامش شما بسیار مهم است.

10-  تلقین خواستهها

 این مرحله ، مرحله تلقین دقیقتر آمال است ؛ هر چه می خواهید وهرآرزوئی که دارید به صورت جمله ای کوتاه در ذهن خود بیان کنید مثلا بگوئید من هرلحظه به لحظه و روز به روز از هر لحاظ بهتر می شوم یا من در درسها یا کارم موفقهستم ،یا من ثروتمندم ،یا من سالمم . حتما این جملات را به زبان حال (نه اینکه ازاین به بعد می خواهم باشم) و با ساختاری مثبت بیان کنید (ا زکلمات منفی و کلمه نهخودداری کنید) . جملات را چندین بار تکرار کنید و تصور کنید که به هدف خود رسیدهاید .دوستان را ببینید که برایتان شادمانی می کنند ، صداها را بشنوید که به شماتبریک می گویند ، افراد و دوستان شما را در بغل کرده می بوسند و موفقیتتان را تبریکمیگویند ، احساس بسیار بسیار خوبی دارید .خوش به حالتان.

11- بیدار شدن ازخواب مصنوعی

          آرام آرام از 1 تا 10 بشمارید ، با هر شماره تنفس راتندتر کنید کوتاه و سریع ، و به خود بگویید وقتی به 10 رسیدم چشمهایم را باز می کنم ، شاداب و سر حالم ، کاملا با نشاط و سرحال ، خوشحال و پر انرژی . انگشتان پای راسترا تکان بدهید ، آنگاه انگشتان پای چپ ،ساق پای راست و ساق پای چپ ؛رانها را بهحرکت درآورید ؛ پاها را بالا بیاورید ؛ دستهایتان را تکان دهید ؛ گردنتان و عضلاتصورت را منقبض کنید ، تکان بخورید ، شاد و سر حال چشمها را باز کنید و بعد از 30ثانیه بنشینید با این عمل شما امواج آلفا مغز خود را فعال می کنید . تذکر مهم اینکهدر مرحله 11 حتما با تلقین معکوس ، حالت سنگینی و کرختی بدنتان را حذف کنید مثلابگویید پای چپم سبک شده ، دمایش عالیست و راحتم ، همچنین حتما تلقین کنید من بعد ازبیداری شاد و سرحال و پر انرژی می شوم ، تمام اعضای بدنم در حالت عادی راحتتر و پرانرژی اند.

نکاتیبیشتر

 

       تقسیم کردن بدن به اجزایبیشتربدین منظور است که عمل تن آرامی به آسانی امکانپذیر شود .زیرا مغز فرمانهایجزئی را سریعتر از فرمانهای کلی به اجرا می گذارد . پس بدن خود را قسمت به قسمت شلکنید تا به مرحله مفید و موثر تن آرامی برسید.

     

/ 0 نظر / 12 بازدید