چرا حلقه ازداج را در انگشت چهارم قرار می دهند؟

چرا حلقه ازداج رادر انگشت چهارم قرار می دهند؟

 

 

انگشت شست معرف والدین است

انگشت اشاره معرف خواهر برادراست

انگشت کوچک معرف بچه هاست

انگشت وسطی خودتون هستید

انگشت چهارم معرف شریک زندگی است

انگشتان وسط رو خم کرده از پشت بهمبچسبونید و بقیه ء چهار انگشتتون رو نوک به نوک به هم بچسبونید .سه تا انگشتتونبراحتی از هم باز می شن(چون همه از والدین -خواهر برادر - بچه ها یه روزی جدا میشند ) ولی انگشتان چهارم در حالیکه انگشتان کوچک وصل هستند به هیچ عنوان از هم بازنمی شوند.
آیا این یک تئوری عاشقانه نیست؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید