شعری برای امام علی(ع)

 


زلیلی من شنیدم یا علی گفت 

 به مجنون چون رسیدم یا علی گفت 

مگر این وادی دارالجنون است        

 که هر دیوانه دیدم یا علی گفت          

 نسیمی غنچه ای را باز میکرد      

 به گوش غنچه کم کم یا علی گفت

چمن با بارش باران رحمت                  

دعائی کرد و او هم یا علی گفت

یقین پروردگار آفرینش               

 به موجودات عالم یا علی گفت

مسیحا دم ز اعجاز میزد            

 ز بس بیچاره مریم یا علی گفت

علی را   ضربتی کاری نمی شد      

 گمانم ابن ملجم یا علی گفت

مگر خیبر ز جایش کنده می شد         

  یقین آنجا علی هم یا علی گفت

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید