ایدز

ایدز  یک مشکل جهانی

دراواخرسال1983،بطورمتوسط هشت مورد ایدزدرروزگزارش میشد.ودرسال 2003 این تعداد به 14000مورددرروز رسیددرحال حاضردر208کشورجهان،

مبتلایان به ایدزوجوددارندوبیشترین تعداد به ترتیب مربوط به قاره های آفریقا،آسیا،آمریکا،اروپا میشودوکمترین موارد به استرالیا است.

ازهنگام شروع این بیماری تاسال2004حدود73میلیون نفربه بیماری ایدزوویرو

س آن مبتلا شده اندودراین میان29میلیون نفر،جان خودراازدست داده اند.

روز جهانی مبارزه با ایدز

ازسال 1988به منظورافزایش بودجه هاوهمچنین آموزش ومبارزه با تبعیض ها روز اول دسامبر(11آذرماه)روزجهانی ایدزنامگذاری شده است.

مدیرسازمان بهداشت جهانی به مناسبت روزجهانی ایدز بیان کرده است که ایدز

مهمترین واظطراری ترین چالش بهداشتی جهان است وبه همین خاطرسازمان

ملل متحد وسازمان بهداشت جهانی  به منظورمبارزه بااین مشکل جهانی اقدام به اجرای طرحهای چندمیلیارد دلاری نموده اند.

آگاهی وآموزش آگاهی مردم درزمینه بیماری ایدز وحمایت آنان ازمبتلایان به این بیماری میتواند

نقش مهمی رادرسلامت فرد وجامعه درپی داشته باشند. زیرا هنگامی که اعضای یک جامعه ،شناخت  درستی از یک بیماری  ندارند ممکن است دردام  باورهای غلطی گرفتار شوندکه رهایی از آنها امکان  پذیر نیست.

درطول  هزاران سال، بشردررویارویی باطبیعت ،تجربیات فراوانی کسب کرده است وبسیاری ازبیماریهای هولناک را درگذشته های دور به زانو درآورده است

بیماریهایی که هرکدام ازآنها رعب ووحشت فراوانی  دردل انسانها بوجود آورده

بودند.

به همین علت ضروری است که دراین میان ازدو نکته مهم غفلت نشود:

1-افزایش علم  وآگاهی نسبت به این بیماری جهت کسب مهارتهای لازم پیشگیری وکنترل

2-حمایت از مبتلایان  به منظور بازگشت  آنان به جامعه  ومشارکت آنان درمبارزه باایدز

ویروس ایدز نام ویروس ایدز،ویروس نقص ایمنی انسان است که به زبان انگلیسی به آن

Human ImmunoDeficiencyVirusویا به اختصارHIV

که سبب بیماری نقص ایمنی  اکتسابی میشود.کسانی که ناقل ویروس ایدزمی باشند به عنوان  بیمار محسوب نمی شوند ومی توانند بدون علائم بیماری

سالها زندگی کنند وتنها باید مراقب باشند بارعایت اصول بهداشتی این عارضه  به دیگران  منتقل نشود.

 

اززمان ورود ویروس به  بدن  تازمان شروع علائم بیماری ایدز، ممکن است حتی بیش از 10 سال  هم طول بکشد.اززمان ورود ویروس به بدن تامثبت شدن

جواب آزمایش خون ممکن است تا6ماه طول بکشد.

راه ورود ویروس ایدز به بدن انسان

 

1-ازطریق خون وفرآورده های خونی آلوده

2-تزریق با سرنگ های آلوده ووسایل پزشکی استریل نشده

3-تماس جنسی با فرد آلوده  به ویروس ایدز

4-استفاده مشترک از تیغ سلمانی ،مسواک ولوازم حجامت مخال کوبی که به ویروس  ایدز آلوده اند

5-ازمادرآلوده به ایدز به کودک که ممکن است انتقال قبل اززایمان ،حین زایمان وبعداززایمان اتفاق افتد

انتقال ازروشهای زیرامکان پذیر نیست

1-ازطریق هوا

2-ازطریق عطسه وسرفه

3-دست دادن وبوسیدن

4-استفاده مشترک ازوسایل آشپزی

5-استفاده ازتوالتهای عمومی

6-ازطریق نیش حشرات وگاز جانوران

7-ازطریق شنا دراستخرهای عمومی

8-خوردن غذایی که توسط فرد آلوده به ایدز تهیه شده است

9-حضوردرکنارفردمبتلا درتاکسی

/ 0 نظر / 5 بازدید