در این خاک زر خیز ایران زمین . . .                      

                                       نبودند جز مردمی پاک دین . . .

                                   همه دینشان مردی و داد بود . . . 

                                   کزان کشور آزاد و آباد بود . . .

                       بزرگی به مردی و فرهنگ بود . . .

               گدائی در این بوم و بر ننگ بود . . .

                              از آن روز دشمن به ما چیره گشت . . . 

                                  که ما را روان و خرد تیره گشت . . . 

                                     از آن روز این خانه ویرانه شد . . . 

                                   که نان آورش مرد بیگانه شد . . .

                                   بسوزد در آتش گرت جان و تن . . . 

                                       به از بندگی کردن و زیستن . . .

 

                         اگر مایه زندگی بندگیست . . . 

                          دو صد بار مردن به از زندگیست 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید