خود شناسی از روی امضاء

خود شناسی از رویامضاء

کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می کنند ، انسانهای منطقیهستند .
کسانی که بر عکس عقربه های ساعت امضاء می کنند ، دیر منطق را قبول میکنند و معمولاً غیر منطقی هستند .
کسانی که از خطوط عمودی استفاده می کنندلجاجت و پافشاری در امور دارند .
کسانی که از خطوط افقی استفاده می کنندانسانهای منظمی هستند .
کسانی که با فشارامضاء می کنند ، در کودکی سختی کشیدهاند .
کسانی که پیچیده امضاء می کنند آدمهای شکاکی هستند .
کسانی که درامضای خود اسم و فامیل می نویسند خودشان را درفامیل برتر می دانند. کسانی کهدر امضای خود فامیل می نویسند دارای منزلت هستند .
کسانی که اسمشان را مینویسند و روی اسمشان خط می زننداحتمالاً شخصیت خود را نشناخته اند.
کسانی که بهحالت دایره و بیضی امضاء می کنند ، کسانی هستند که می خواهند به قله برسند

/ 0 نظر / 12 بازدید