قوانین مورفی....خیال یاواقعیت!!!!

یادآوریقوانین مورفی تسکین دهنده بدبیاری ها و بدشانسی هاست. قانون مورفی در سال 1949 درپایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت. مورفی مهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کارمی کرد. در یکی از سخت ترین آزمایشهای پروژه یک تکنسین خنگ تمام سیم ها را برعکسوصل کرد و آزمایش خراب شد. مورفی درباره این تکنسین گفت: "اگه یه راه برای خرابکردن چیزی وجود داشته باشه او همون یه راه رو پیدا می کنه" و این اولین قانون مورفیبود. در ابتدا در فرهنگ فنی مهندسین رواج پیدا کرد و بعد به فرهنگ عامه راه پیداکرد. بعداً قوانین دیگری هم بعد از کسب رتبه لازم از بنیاد مورفی در زمره قوانیناصلی قرار گرفتند.

حالاقوانینمورفیو قوانین استنباط شده از آن:  

-         اگر در تودهیا کپه ای به دنبال چیزی بگردی، چیز مورد نظر حتما در ته قرار دارد.

-         هیچ کاری آنطور که به نظر می رسد ساده نیست. 

-         وقتی درترافیک گیر کرده ای لاینی که تو در آن هستی دیرتر راه می افتد. 

-    هر کاری بیشاز آنچه فکرش را می کنی دو برابر آنچه باید وقت می برد. مگر اینکه آن کار ساده بهنظر برسد که در آن صورت سه برابر وقت می گیرد. 

-         هر چیزی کهبتواند خراب شود خراب می شود آن هم در بدترین زمان ممکن. 

-    اگر چیزی رامقاوم در برابر حماقت احمق ها بسازی احمق باهوش تری پیدا می شود و کارت را خراب میکند. 

-    در صورتی کهشانس انجام درست یک کار پنجاه پنجاه باشد احتمال غلط انجام دادن آن نود درصد است. 

-    وسایل نقلیهاعم از اتوبوس، قطار، هواپیما و... همیشه دیرتر از موعد حرکت می کنند مگر آن که شمادیر برسید. در این صورت درست سر وقت رفته اند. 

-         اگر به نظرمی رسد همه چیزها خوب پیش می روند حتما چیزی را از قلم انداخته ای.  

-         احتمال بدپیش رفتن کارها نسبت مستقیم با اهمیت آنها دارد. 

-    هر وقت خودترا برای انجام دادن کاری آماده کرده ای ناچار می شوی اول کار دیگری را انجام دهی. 

-    اشیای قیمتیاگر سقوط کنند به مکان های غیرقابل دسترس مثل کانال آب یا دستگاه زباله خرد کن (آنهم در حالی که روشن است) می افتند. 

-    مادر همیشهراه بهتری برای انجام کارتان پیشنهاد می کند البته بعد از اینکه کار را به سختیانجام داده باشید. 

-         هر چه بیشترسعی کنید چیزی را از مادرتان پنهان کنید او بیشتر به وب کم شبیه می شود. 

-         80% امتحانات پایان ترم براساس کلاسی است که در آن غایب بوده ای. 

-         وقتی قبل ازامتحانات نکات را مرور می کنی مهمترین شان ناخوانا ترینشان است. 

قوانین اتوبوسی مورفی :  

-         اگر تو دیرتشده اتوبوس هم دیر می آید. 

-         اگر زودبرسی اتوبوس دیر می آید. اگر دیر برسی اتوبوس زود رسیده است. 

-         اگر بلیتنداشته باشی پول خرد هم نداری. وقتی پول خرد داری که بلیت هم داری. 

-    هر چه بیشتراز راننده بپرسی که کدام ایستگاه باید پیاده شوی احتمال این که درست راهنمایی اتکند کمتر خواهد شد. 

-    مدت زیادیمنتظر اتوبوس می مانی و خبری نیست پس سیگاری روشن می کنی. به محض روشن شدن سیگار،اتوبوس می رسد. (به عبارت ساده اگر سیگار را روشن کنی اتوبوس می رسد). 

-         اگر برایزودتر رسیدن اتوبوس سیگار را روشن کنی اتوبوس دیرتر می آید. 

قوانین کامپیوتری مورفی:  

-         دیسک مشتریدر سیستم تو خوانده نمی شود. 

-    اگر برایخواندن آن نرم افزار پیچیده ای روی سیستمت نصب کنی آخرین باری خواهد بود که چنیندیسکی به دستت می رسد. 

قوانین عاشقانه ی مورفی :  

-         همه خوب هاتصاحب شده اند ، اگر تصاحب نشده باشند حتما دلیلی دارد. 

-         هر چه شخصمذکور بهتر و مناسب تر باشد، فاصله اش از تو بیشتر است. 

-    شعور ضربدرزیبایی ضربدر در دسترس بودن مساوی عددی ثابت است. ( که این عدد همیشه صفر است).

-         میزان عشقدیگران نسبت به تو نسبت عکس دارد با میزان علاقه تو به آنها. 

-    چیزهایی کهیک زن را بیش از هر چیز به مردی جذب می کند همانهایی اند که چند سال بعد بیشترینتنفر را از آنها خواهد داشت. 

فلسفه مورفی

"لبخند بزن... فردا روز بدتریه" 

و اما سرنوشت خود آقای مورفی:  

یه شب تو یهبزرگراه سوخت ماشین آقای مورفی تموم می شه. اون شب تو بزرگراه ترافیک بوده و ماشینها با سرعت مورچه می رفتن. آقای مورفی هم می زنه بقل که بقیه رو با تاکسی بره.همینجوری ریلکس کنار بزرگراه واستاده بوده که یهو ماشین یه توریست انگلیسی که داشتهخلاف جهت می اومده تپٌی می زنه بهش و می میره.اتفاقا اون روز لباسش هم سفید بوده . حالا فکر کن  با یه لباس سفید کنار یه بزرگراه شلوغ واستاده باشی. بعد یهگاگولی در جهت مخالف بیاد بهت بزنه و بمیری. احتمالا موقع جون دادن اینجمله ی معروفش روی لبش بوده: 

 

"اگه یه راه برای خراب کردن چیزی وجود داشته باشه او همون یه راه رو پیدامی کنه"