جمله های انگلیسی

If you can get vicinity to modesty, you will capture glory

اگر بتوانی با تواضع خو بگیری . عظمت را تسخیر خواهیکرد.

-----------------------------------------------------------------

Don t wait for success and progress to visit you . welcome opportunities yourself

منتظر نباشید که شادی وکامیابی هروقت فرصت کرد به شما رویآورد

شما به استقبال موقعیتهای مطلوب بروید.

--------------------------------------------------------------------------------

Objectives must be as clear as water fountain and to be glorious and great as well

اهداف باید به زلالی آب چشمه و در عین حال شکوهمند و عظیمباشند.

---------------------------------------------------------------------------------

Learn to listen carefully, opportunities sometimes get involved with soft voice

گوش کردن را خوب یاد بگیر . فرصتها گاه با صدای بسیار آهسته در میزنند.

----------------------------------------------------------------------------------

If you do a job with an intenion that God is by me,any impossible job,will be possible

اگر عملی با این نیت که خداوند همراه من است انجام شود غیر ممکن هم ممکنمیشود

------------------------------------------------------------------------------------------------

We should always be decisive and determined to gain God s satisfaction

and to be daserved for luxury and blessing

همواره باید مصمم و بااراده باشیم تا رضای خداوند خویش را بازجوییم

و شایسته رحمت و برکت گردیم

------------------------------------------------------------------------------------------------

Don t take one s hope away from him. It is maybe the one thing that he has got

کسی را که امیدوار است ناامیدمکن . شاید امید تنها دارائیش باشد

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lean forgiveness which is key of happiness

گذشت را بیاموزید که کلید خوشبختیاست

------------------------------------------------------------------------------------------------

Accept what you are unable to change as they are

چیزهایی را که قادر به عوض کردنشاننیستی . بپذیر

------------------------------------------------------------------------------------------------

Try to speak slowly and try to take an action deliberately

بکوشید در گفتار خود آهسته و در کردارخود تند و سریع باشید

------------------------------------------------------------------------------------------------