وای دل دیوانه ام زین دشمن همخانه ام
همسایه با بیگانه ام ویرانتر از ویرانه ام
زین پس درون خانه ام یا جای دل یا جای من
ای وای دل، ای وای دل، ای وای من، ای وای من

دل پرده پرده خون شود تا پرده دیگرگون شود
چون مرغ حق خون می چکد از نغمه های نای من
ای وای دل، ای وای دل، ای وای من، ای وای من

شاید نسیمی آید و بویی ز باغت آورد
تا در هوایت گل کند خاکستر پرهای من
داغ دلم بی گفتگو از تو گرفته رنگ و بو
دلتنگ یک لبخند تو چون غنچه سرتا پای من
از من به جز این های و هو آداب و ترتیبی مجو
من آن شبان عاشقم هوهوی من هیهای من